Работите в сектора за организиране на събития и командировате работници за изложения и панаири?

So Posting Worker by ASD e Е ОНЛАЙН УСЛУГА ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

So Posting Worker by ASD се занимава вместо Вас с всички формалности, свързани с командироването на Вашите работници.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Задълженията Ви са различни в зависимост от държавата, в която командировате работници!

Коя е страната на местоназначение на командированите от Вас служители?

Работите в сектора за организиране на събития и командировате работници за изложения и панаири? Независимо дали събитието се провежда в продължение на 1 или повече дни, Вие сте задължени да декларирате командироването на работниците си в страната на изложението/панаира.

So Posting Worker by ASD се занимава вместо Вас с всички формалности, свързани с командироването на Вашите работници.

Командировате работници в сектора за организиране на събития във Франция?

Предварителна декларация за командироване

Декларация SIPSI

 

Предварителната декларация за командироване трябва да бъде попълнена за всеки от командированите работници и за всяка командировка.

Онлайн услугата So Posting Worker by ASD попълва вместо Вас декларацията(те) SIPSI, която(които) са Ви необходими.


Недекларирането на командированите работници или съставянето на декларация, съдържаща грешки, се наказва с глоба в размер от 4 000€ до 500 000€.

Посочете френски представител

Договор за представителство във Франция 

 

Френският кодекс на труда (член L1262-2-1) задължава дружествата, установени извън Франция, които командироват работници на френска територия да назначат местен представител. Този доставчик на услуги отговаря за осъществяването на връзката с инспекцията по труда, полицията и жандармерията, данъчната служба и митниците. Представителят съхранява всички правни документи на чуждестранното дружество, а именно: договор за представителство, предварителни декларации за командироване, трудов договор на работниците и др.

Ако не определите френски представител, рискувате глоба от 4 000€ до 500 000€.

Управление на проверките

Проверка: задължителни документи 

 

При проверка дружеството, което командирова един или повече работници има задължението да предостави на представителя си, назначен за територията някои документи.

Копие от декларацията за командироване
Трудов договор или договор за услуга
Документ, удостоверяващ действителното изплащане на трудовото възнаграждение и спазването на минималното възнаграждение
Справка за часовете с посочени начало, край и продължителност на дневното работно време на всеки работник
Копие от определянето на представител от работодателя

Когато продължителността на командироването е по-голяма или равна на един месец, дружеството трябва да предостави фишовете за заплати на всеки от командированите си работници или всеки равностоен документ, удостоверяващ възнаграждението и посочващ определена информация.

Минимално трудово възнаграждение, включително надбавки за извънреден труд
Периоди и работно време, за които се отнася трудовото възнаграждение
Отпуск и официални празници и съответните елементи на възнаграждението
Условия за включване към каси за отпуск и неблагоприятни атмосферни условия, ако е необходимо и уместно, заглавието на приложимия колективен договор
Съхраняване и превод на документи

Вашето лично пространство

 

SSo Posting Worker by ASD Ви предоставя лично пространство, което ще Ви позволи да управлявате всички формалности във връзка с командироването, а също така да съхранявате на едно място и напълно сигурно всички задължителни документи.

Всички документи трябва да бъдат преведени на езика на страната на местоназначение на командироването. So Posting Worker Ви предлага и услуги по превод.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

Единствен по рода си партньор, който говори Вашия език

  Управление на задълженията Ви

Персонализирана помощ по време на проверките

Командировате работници в сектора за организиране на събития в Италия?

Предварителна декларация за командироване

Déclaration „Distacco Transnazionale UE“

 

Чуждестранно дружество, което командирова персонал на италианска територия, трябва да подаде декларация за командироване за всеки от командированите от него работници. Тази декларация за командироване трябва да бъде попълнена на италианския сайт cliclavoro за всяка командировка.
Експертите на So Posting Worker by ASD съставят вместо Вас декларациите за командироване в Италия от А до Я.

При недеклариране в Министерството на труда, италианският наказателен закон предвижда глоба от 150€ до 500€ за работник.

Определяне на италиански представител

Определете своя представител

 

Дружествата, установени извън Италия, които командироват работници на италианска територия трябва да назначат местен представител (за справка алинея 3). Той отговаря за осъществяването на връзката с инспекцията по труда, полицията и жандармерията, данъчната служба и митниците. Представителят съхранява всички правни документи на чуждестранното дружество, а именно: договор за представителство, предварителни декларации за командироване, трудов договор на работниците и др. Освен това, втори представител (за справка ал. 4) участва в социалния диалог, т.е. отговаря на въпросите на синдикатите относно дейността на предприятието.t-align: justify;“>
Ако няма национално представителство, италианският наказателен закон изисква глоба от 2 000€ до 6 000€.

Управление на проверките

Управление на проверките

 

При проверка от инспекцията по труда, чуждестранното дружество трябва незабавно да предостави на назначения представител определени документи.

Копие от декларацията за командироване
Трудов договор или договор за услуга
Документ, удостоверяващ действителното изплащане на трудовото възнаграждение и спазването на минималното възнаграждение
Справка за часовете с посочени начало, край и продължителност на дневното работно време на всеки работник
Копие от определянето на представител от работодателя

 

Когато продължителността на командироването е по-голяма или равна на един месец, дружеството трябва да предостави фишовете за заплати на всеки командирован работник или всеки равностоен документ, удостоверяващ възнаграждението с някои указания.

Минимално трудово възнаграждение, включително надбавки за извънреден труд
Периоди и работно време, за които се отнася трудовото възнаграждение
Отпуск и официални празници и съответните елементи на възнаграждението
Условия за включване към каси за отпуск и неблагоприятни атмосферни условия, ако е необходимо и уместно, заглавието на приложимия колективен договор
Съхраняване и превод на документи

Вашето лично пространство

So Posting Worker by ASD Ви предоставя лично пространство, което ще Ви позволи да управлявате всички формалности във връзка с командироването, а също така да съхранявате на едно място и напълно сигурно всички задължителни документи.

Всички документи трябва да бъдат преведени на езика на страната на местоназначение на командироването. So Posting Worker Ви предлага и услуги по превод.

Не извършвате дейност в сектора за организиране на събития?

Открийте задълженията си в другите сектори:

Нашите експерти са на Ваше разположение, за да отговорят на вашите въпроси.

barre-blanche
Contactez-Nous

Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Not readable? Change text. captcha txt